1. Kur 6. Ders Korece - 얼마입니까?

- 어서 오세요
- 콜라 있어요?
- 네, 있어요.
- 콜라 두 병 주세요.
이 사과는 한 개에 얼마예요?
- 오백 원이에요.
- 세 개 주십시오. 바나나도 주세요.
- 여기 있어요, 모두 팔천사백 원이에요.

- Hoş geldiniz
- Kola var mı?
- Evet, var.
- Kola iki şişe verir misiniz,
Bu elma bir tanesi kaç para?
- 500 won.
-3 tane veriniz. Muzda veriniz.
- Buyrun, hepsi 8.400 won.

1. Kur 6. Ders - Kaç Para


1. Kur 6. Ders - Alış Veriş

1. Kur 6. Ders - 세요 / 십시오

Fiil + (으)세요 / (으)십시오
Cümlenin sonuna eklenir ve cümleyi daha kibar hale getirir, emir cümlelerinin en nazik halidir.
Bizdeki -ınız/-iniz eklerinin yerine de kullanılır. Lütfen anlamı da vardır.
-세요 kibar ve saygılı bir cümledir, günlük hayatta daha sık kullanılır.
-십시오 da kibar ve daha saygılı bir kullanımdır.
잘 자요 iyi uykular demek.  Bunu daha saygılı söylemek istediğimizde fiile (으)세요 ya da 십시오 eklememiz lazım. Fakat bazı fiiler sadece sonuna ek alarak değil fiil olarak da değişir. 자다 ve  먹다 gibi.
잘 kelimesi yerine 안녕히 kullanılır.
자다 (uyumak) fiili yerine  주무시다 (uyumak) kullanılır.
 안녕히 주무세요 İyi uykular
안녕히 주무십시오  İyi uykular

먹다(Yemek yemek) yerine 들다(yemek yemek) kullanılır.
(들다 fiil çeşitli anlamlara gelir. Yemek yemek bunlardan biridir.)
맛있게 드세요 Afiyet olsun
맛있게 드십시오 Afiyet olsun

어서 오세요 Hoş geldiniz
어서 오십시오 Hoş geldiniz

안녕히 계세요 Hoşça kalınız
안녕히 계십시오 Hoşça kalınız

이 책을 읽으세요 Bu kitabı okuyunuz
이 책을 읽으십시오 Bu kitabı okuyunuz
여기에 앉으세요 Buraya oturun.
이것을 보세요 Buna bakın(bakınız)
수고하세요 Kolay gelsin(Daha çok ayrılırken söylenir.)
조심하세요 Dikkat edin

1. Kur 6. Ders - 원

원 (Won) Kore para birimidir.백 100

천 1000

만 10000수박 한 개 만천 원이에요.

Karpuz bir tanesi 11.000 won.이 옷은 삼만오천 원이에요.

Bu elbise 35.000 won.

1 - 6. Ders 개 - 병Adet olarak sayılabilecek eşyalarla kullanılır.
Korece sayılarla kullanılır.

사과 -----한--개 ====> Elma -- bir tane
바나나----두--개 ====> Muz -- iki tane
의자 -----세--개 ====> Sandalye -- üç tane
가방------네--개 ====> Çanta -- dört tane

1 하나 (한)           11 열하나  (열한)
2 둘    (두)            12 열둘      (둘두)
3 셋    (세)            13 열셋      (열세)
4 넷    (네)            14 열넷      (열네)

Dörte kadar olan sayılar   dan önce geldiğinde yukarıda görüldüğü
gibi kısaltılarak yazılırlar. 11,12,23 ve 54 gibi sayılar da bu kural geçerlidir.

Dörtten sonra ki sayılar oldukları gibi yazılırlar.
Şişelerle birlikte kullanılır.

Dörte kadar olan sayılarda kural aynıdır.콜라---한--병===> Kola - bir şişe  콜라 한 병을 사세요. Bir şişe kola satın alın.

주스---두--병===> Meyva Suyu - iki şişe 주스 두 병 주세요. Meyva suyu iki şişe(tane) veriniz.

1. Kur 6. Ders - Sayılar


Biri kendilerine ait diğeri ise Çinceden kalmış olan iki çeşit sayıları söyleme şekli vardır.
Telefon numaralarında, paralarda, adreslerde, günlerde ve yıllarda Çinceden kalmış olan sayılar kullanılır.일 년 - 이년 - 삼년(1 yıl - 2 yıl - 3 yıl)


일 개월 - 이 개월 - 삼 개월 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


일주 - 이주 - 삼주 (1 hafta - 2 hafta - 3 hafta)


일일 - 이일 - 삼일 (1 gün - 2 gün - 3 gün)


한달 - 두달 - 세달 (1 ay - 2 ay - 3 ay)


한 시간 - 두 시간 - 세 시간 (1 saat - 2 saat - 3 saat)


Korece Rakamlar
1 하나(한)  11 열하나(열한)
2 둘(두)      12 열둘(열두)
3 셋(세)      13 열셋(열세)
4 넷(네)      14 열넷(열네)
5 다섯         15 열다섯
6 여섯         16 열여섯
7 일곱         17 열일곱
8 여덟         18 열여덟
9 아홉         19 열아홉
20 스물       24 스물넷
30 서른       36 서른여섯
40 마흔       47 마흔일곱
50 쉰           53 쉰셋
60 예순       66 예순여섯
70 일흔       72 일흔둘
80 여든       81 여든하나
90 아흔       98 아흔여덟
100 백        200 이백


Çince'den Geçen Rakamlar

0 영                            10 십
1 일                            11 십일
2 이                            12 십이
3 삼                            13 십삼
4 사                            14 십사
5 오                            15 십오
6 육                            16 십육
7 칠                            17 십칠
8 팔                            18 십팔
9 구                            19 십구
20 이십                  1 000 천
30 삼십                  2 000 이천
40 사십                  3 000 삼천
50 오십                10 000 만
60 육십                20 000 이만
70 칠십              100 000 십만 (şimman)
80 팔십            1 000 000 백만
90 구십           10 000 000 천만
100 백            100 000 000 일억(irok)
200 이백

* Sayıları okumak için kolay bir yöntem var.  일억 a kadar olan 만 dan büyük sayılarda
son dört sayı ayrılır ve başta kalan sayıya bakılır.
Örnek olarak :

10 000 000 --- 10 000 000 --- 1000 kalıyor geriye bu 천(çon) demek. Sonda ki 4 sıfırda 만(man)' ı karşılıyor.
Bundan dolayı, 천만 (çonman) olarak okuruz.

100 000 --- 100 000 --- 10 kalıyor geriye bu  십 demek. Sonda ki 4 sıfırda 만(man)' ı karşılıyor.
Bundan dolayı, 십만 (şimman) olarak okuruz.


 *일억 dan büyük sayılar içinse son 8 rakamı ayırıp okumaya çalışırız.
100 000 000 000 --- 100 000 000 000 --- 1 000 천 kalıyor geriye. O yüzden 천억 diye okunur.

Bizim okuduğumuz gibi düşünebiliriz aslında, farkı biz binler üzerinden söylüyoruz. Korecede on binler üzerinden söyleniyor.

1 000 bin             (bir tane bin)             10 000 만       (bir tane on bin )
10 000 on bin      (on tane bin )           100 000 십만   (on tane on bin )
100 000 yüz bin   (yüz tane bin)       1 000 000 백만  (yüz tane on bin) 
şeklinde de düşünülebilir.

* On binden küçük sayılarsa aynı bizde okunduğu şekilde basamak değerleri ile okunur.
925 = 900 + 20 + 5 --- 구백 이십 오 kubek işib o

 Nasıl okuruz?

90    구십                                               8245      팔천이백사십오
30    삼십                                       6 200 000      육백이십만
36    삼십육                                   1 000  003      백만삼
14    십사                                       4 070 000       사백칠만
78    칠십팔                                  19 450 290    천구백사십오만이백구십
101  백일
234  이백삼십사
555  오백오십오
1. Kur 6. Ders - Sayıların Okunuşları

Sayılar 1Sayılar 2