Bazı Fiiller

İşinize yarayabilecek bazı fiiller ve onların cümle sonunda yüksek ve orta şeklinde kullanılan halleri.
Korecede fiil sadece zamana göre değişiklik gösterir bizdeki gibi teklik-çokluk ve kişi uygunluğu aranmaz. Bu yüzden cümleye göre anlamı değişkenlik gösterir Türkçeye çevirirken.
Mesela  배우다 - Öğrenmek fiili,  cümlede Öğreniyorum / Öğreniyor / Öğreniyorlar / Öğrenirim / Öğrenir / Öğrenirler gibi anlamlara gelebilir.
저는      배웁니다.     Ben öğreniyorum.
우리는  배웁니다.     Biz öğreniyoruz.


하다         Yapmak
합니다.    Yapıyorum / Yapıyor / Yapıyorlar / Yaparım / Yapar / Yapıyorlar
합니까?   Yapıyor musunuz? / Yapar mısınız? (En yüksek konuşma şeklidir.)
해요?       Yapıyor musun?  / Yapar mısın? (Orta dereceli konuşma şeklidir.)
해요.        Yapıyorum ya da yapıyor anlamındadır. 요(yo) yu uzatarak söylemek gerekir.
해.            Sadece (he) dersek yap ya da yapıyorum, yapıyorsun ya da yapıyor anlamındadır. Soru şeklindede yapıyormusun? Anlamına gelir. Konuşma sırasında çok net anlaşılır. (düşük dereceli konuşma şeklidir.)


Yapmak
하다/hada
합니까?/hamnikga
해요?/heyo
Gitmek
가다/kada
갑니까?/kamnikga
가요?/kayo
Gelmek
오다/oda
옵니까?/omnikga
와요?vayo
Görmek
보다/poda
봅니까?/pomnikga
봐요?/payo
Yemek
먹다/mogda
먹습니까?/mogsımnikga
먹어요?/mogoyo
İçmek
마시다/maşida
마십니까?/maşimnikga
마셔요?/maşyoyo
TanışmakBuluşmak
만나다/mannada
만납니까?mannamnikga
만나요?mannayo
Okumak
읽다/ikda
읽습니까?iksımnikga
읽어요?/ilkoyo
Yazmak
쓰다/sıda
씁니까?/sımnikga
써요?/soyo
Sormak
묻다/mudda
묻습니까?mudsımnikga
물어요?/muroyo
Söylemek
이야기하다/iyakihada
이야기합니까?/iyakihamnikga
이야기해요?iyakiheyo
Satın almak
사다/sada
삽니까?/samnikga
사요?/sayo
Satmak
팔다/palda
팝니까?/pamnikga
팔아요?/parayo
Yaşamak
살다/salda
삽니까?/samnikga
살아요?sarayo
Yürümek
걷다/kodda
걷습니까?/kodsımnikga
걸어요?/koroyo
Koşmak
달리다/tallida
달립니까?/tallimnikga
달려요?/tallyoyo
Koşmak
뛰다/duüda
뜁니까?duümnikga
뛰어요?/duüoyo
Göndermek
보내다/poneda
보냅니까?/ponemnikga
보내요?poneyo
Almak
받다/padda
받습니까?/padsımnikga
받아요?/padayo
Seslenmek-Çağırmak-Davet etmek-Şarkı söylemek
부르다/purıda
부릅니까?/purımnikga
불러요?/pulloyo
Öğretmek
가르치다/karıçida
가르칩니까?karıçimnikga
가르쳐요?/karıçyoyo
Sahip Olmak
가지다/kacida
가집니까?/kacimnikga
가져요?/kacyoyo
Atmak
버리다/porida
버립니까?/porimnikga
버려요?/poryoyo
Binmek
타다/tada
탑니까?/tamnikga
타요?/tayo
İnmek
내리다/nerida
내립니까?/nerimnikga
내려요?/neryoyo
Oynamak
놀다/nolda
놉니까?/nomnikga
놀아요?/norayo
Katılmak, Gitmek
다니다/tanida
다닙니까?/tanimnikga
다녀요?/tanyoyo
Bilmek
알다/alda
압니까?/amnikga
알아요?/arayo
Bilmemek
모르다/morıda
모릅니까?/morimnikga
몰라요?/mollayo
Öğrenmek
배우다/ peuda
배웁니까?/peumnikga
배워요?/pevoyo
Yapmak, Hazırlamak
만들다/mandılda
만듭니까?/mandımnikga
만들어요?/mandıroyo
Kullanmak
사용하다/sayonghada
사용합니까?/sayognhamnikga
사용해요?sayongheyo
Oturmak
앉다/anda
앉습니까/ansımnikga
앉아요?/ancayo
Ayakta durmak
서다/soda
섭니까?/somnikga
서요?/soyo
Uyumak
자다/çada
잡니까?/çamnikga
자요?/çayo
Uyanmak, Kalkmak
일어나다/ironada
일어납니까?/ironamnikga
일어나요?/ironayo
Gülmek
웃다/udda
웃습니까?/udsımnikga
웃어요?/usoyo
Ağlamak
울다/ulda
웁니까?/umnikga
울어요?/uroyo
Kızmak
화나다/hoanada(hwanada)
화납니까?/hoanamnikga
화나요?/hoanayo
Giyinmek
입다/ibda
입습니까?/ibsımnikga
입어요?/iboyo
Soyunmak
벗다/podda
벗습니까?/possımnikga
벗어요?/posoyo
Geçmek (zaman)
지나다/çinada
지납니까?/çinamnikga
지나요?/çinayo
İnşa etmek
세우다/seuda
세웁니까?/seumnikga
세워요?/sewoyo
Resim Çekmek
찍다/ccigda
찍습니까?/ccigsımnikga
찍어요?/ccigoyo
Yakalamak
잡다/çabda
잡습니까?/çabsımnikga
잡아요?/çabayo
Açmak
열다/yolda
엽니까?/yomnikga
열어요?/yoroyo
Kapatmak
닫다/tatda
닫습니까?/tatsımnikga
닫아요?/tadayo
İçine koymak
넣다/nota
넣습니까?/nosımnikga
넣어요?/hohoyo
Yaşamak
살다/salda
삽니까?/samnikga
살아요?/sarayo
Düşünmek
생각하다/senggaghada
생각합니까?/senggaghamnikga
생각해요?/senggagheyo
Hatırlamak, Aklına Gelmek
생각해 내다/senggaghe neda
생각해 냅니까?/senggaghe nemnikga
생각해 내요?/senggaghe neyo
İnanmak
믿다/midda
믿습니까?/midsımnikga
믿어요?/midoyo
Delirmek,Çıldırmak
미치다/miçida
미칩니까?/miçimnikga
미쳐요?/miçyoyo
(Diş)Fırçalamak
닦다/takkda
닦습니까?/takksımnikga
닦아요?/takkayo
(Yüz)Yıkamak
씻다/ssidda
씻습니까?/ssissımnikga
씻어요?/ssisoyo
Vermek
주다/çuda
줍니까?/çumnikga
주어요?/çuoyo
Çalışmak
일하다/ilhada
일합니까?/ilhamnikga
일해요?/ilheyo
Dinlenmek
쉬다/şuida
쉽니까?/şuimnikga
쉬어요?/şuioyo
Beklemek
기다리다/kidarida
기다립니까?/kidarimnikga
기다려요?/kidaryoyo
Konuşmak
말하다/malhada
말합니까?/malhamnikga
말해요?/malheyo
Ölmek
죽다/çugda
죽습니까?/çugsımnikga
죽어요?/çugoyo
Öldürmek
죽이다/çugida
죽입니까?/çugimnikga
죽여요?/çugyoyo
Şarkı Söylemek
노래하다/norehada
노래합니까?/norehamnikga
노래해요?/noreheyo
Sınav Olmak
시험하다/sihomhada
시험합니까?/sihomhamnikga
시험해요?/sihomheyo
Yapmak
하다/hada
합니까?/hamnikga
해요?/heyo
Onaylamak
확인하다/hoaginhada
확인합니까?/hoaginhamnikga
확인해요?/hoaginheyo
Unutmak
잊다/idda
잊습니까?/icsımnikga
잊어요?/icoyo
Hatırlamak
기억하다/kioghada
기억합니까?/kioghamnikga
기억해요?/kiogheyo
Yardım Etmek
돕다/tobda
돕습니까?/tobsımnikga
도와요?/towayo
Ayrılmak (bir yerden)
떠나다/ddonada
떠납니까?/ddonamnikga
떠나요?/ddonayo